Ban chi uỷ

1. Đ/c Trần Thị Mai - Bí thư
Ngày sinh: 10/ 03/1966
Năm vào Đảng: 20/11/2000

2. Đ/c Trần Thị Thu Hà
Ngày sinh: 18/6/1972
Năm vào Đảng:03/04/2004

3. Đ/c Trần Thị Thanh Trà
Ngày sinh: 10/3/1976
Năm vào Đảng:25/11/2008

4. Đ/c Trần Thị Thơ
Ngày sinh: 20/02/1975
Năm vào Đảng:28/01/2001
Comments