Đoàn TNCS HCM

1.Đ/c  Nguyễn Thị Xoa - Bí thư đoàn trường
Năm sinh: 1987
2. Đ/c: Trần Huyền Trang
Năm sinh: 1987
3. Đ/c Trần Thị Thu Thuỷ
Năm sinh: 1981
4. Đ/c  Trần Thị Loan
Năm sinh: 1988
5. Đ/c  Trần Thị Liên
Năm sinh: 1984
6. Đ/c Trần Thị Hương
Năm sinh: 1981
7. Đ/c Trần Thị Huyền Trang
Năm sinh: 1990
8. Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt
Năm sinh: 1988
9. Đ/c Nguyễn Thị Thương
Năm sinh: 1991
Comments