Lãnh đạo trường

1. Cô Trần Thị Mai - Hiệu trưởng -Phụ trách chung - Phổ cập
    Năm sinh:1966
    Năm vào ngành:1987
   Trình độ: Đại học sư phạm
    Địa chỉ:Phố Quang Trung - Thành phố Nam Định
    Điện thoại:0976138845

2. Cô Trần Thị Thu Hà - Hiệu phó - Phụ trách chuyên môn - HĐNGLL
    Năm sinh:1972
    Năm vào ngành:1991
   Trình độ: Đại học sư phạm
    Địa chỉ:Mỹ Phúc- Mỹ Lộc - Nam Định
    Điện thoại:01275212381
Comments