CƠ CẤU TỔ CHỨC‎ > ‎Tổ 2+3‎ > ‎

Tổ 4+5

1.Cô Trần Thị Thanh Trà - Tổ trưởng - chủ nhiệm lớp 5A
Năm sinh:1976
Năm vào ngành:1996
Trình độ: Đại học sư phạm
Địa chỉ:Mỹ Trung - Mỹ Lộc - Nam Định
Điện thoại:

2.Cô Trần Huyền Trang - chủ nhiệm lớp 5B
Năm sinh: 1987
Năm vào ngành:2009
Trình độ: Đại học sư phạm
Địa chỉ: Xóm 1 -Tiến Thắng - Lý Nhân - Hà Nam

3.Cô Trần Thị Thơ - Tổ phó - chủ nhiệm lớp 4A
Năm sinh:1975
Năm vào ngành:1995
Trình độ: Cao đẳng sư phạm
Địa chỉ: Xóm 17- xã Hoà Hậu
Điện thoại:

4.Cô Nguyễn Thị Xoa - chủ nhiệm lớp 4B
Năm sinh:1987
Năm vào ngành:2009
Trình độ: Đại học sư phạm
Địa chỉ: Xóm 24-  xã Hoà Hậu
Điện thoại:

5. Cô Nguyễn Thị Thương - Giáo viên Thể dục
 Năm sinh:1991
Năm vào ngành: 2012
Trình độ: Cao đẳng sư phạm
Địa chỉ: Thanh Nga- Phúc phúc


Comments