Theo khối lớp

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HÒA

 

    

THỜI KHOÁ BIỂU 

                    NĂM HỌC 2013  2014

                        ( HỌC KỲ I ) 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

 


KHỐI 1

 
 

 

 

 


Sáng

    Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo Đức

Mĩ thuật

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm Nhạc

Toán

    Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thủ công

Toán

 Chiều

TN-XH

ATGT

KNS -TV

KNS -T

Rèn KN-MT

KNS -TV

 

Rèn KN-TD

Rèn KN-ÂN

KNS -TV

Mĩ thuật

KNS -TNXH

Sinh hoạt lớpKHỐI 2

 Sáng

Chào cờ

Mĩ thuật

Tập đọc

Tập đọc

Âm nhạc

Toán

Chính tả

Kể chuyện

Thể dục

Tập đọc

Toán

Tập viết

Toán

LTVC

Chính tả

TNXH

Toán

Tập làm văn

Đạo đức

Thủ công

 Chiều

Thể dục

Toán

RKN- TV

RKN- ÂN

RKN- T

ATGT

 

RKN- MT

RKN- T

RKN- TV

RKN- TD

 RKN- T

Sinh hoạt

 KHỐI 3

 

 


Sáng

 Chào cờ

   Tập đọc

  Kể chuyện

     Toán

  Đạo đức

 

Thể dục

M.thuật

Âm nhạc

T.A3A,3B (2 tiết)

TA 3C (1 tiết)

Luyện viết: 3C

Toán

Chính tả

LTVC

TNXH

Thủ công

Tập đọc

Chính tả

Toán

TNXH

T.A: 3A

Tập viết: 3B,3C

    Toán

     TLV

T.A:3B,3C(2tiết)

T.A: 3A(1tiết)

T dục:3A,3B

Tập viết: 3A

SHL: 3C


 Chiều

         Toán

  Ôn: T Việt

- 3C :TA,  TD

GDKNS-Toán

Mĩ thuật(NK)

GDKNS-T.V

Rèn NK-ÂN

 

GDKNS -Toán

GDKNS-T.V

 

Luyệnviết:3A,3B

-SHL:3A,3B

- 3C : Toán,  TVKHỐI 4

 

 


Sáng

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Đạo Đức

Khoa học

Toán

LTVC

Thể dục

Mỹ thuật

Toán

Tập đọc

TLV

Kỹ thuật

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Nhạc

Thể dục

        LTVC

Toán

TLV

Khoa học

Sinh hoạt lớp

 

Chiều

Tiếng Anh

    Chính tả

Địa lý

KNS – Âm nhạc

KNS - Toán

Tiếng Anh

KNS – T. dục

KNS - LV

KNS – LTVC

KNS – Mỹ thuật

KNS – TLV

KNS – Toán

Kể chuyện

Toán

Lịch sửKHỐI 5

 

 


Sáng

Chào cờ

Anh Văn

 Anh Văn

Thể dục

Mỹ thuật

Tập đọc

Toán

LTVC

Lịch sử

Khoa học

Anh Văn

 Anh Văn

Toán

Kể chuyện

Chính tả

Tập đọc

Toán

Âm Nhạc

Địa lý

 Kỹ thuật

      LTVC

Toán

TLV

Khoa học

Sinh hoạt

 Chiều

Toán

Đạo Đức

KNS Âm Nhạc

KNS - Toán 

Thể dục

TLV

KNS – TViệt KNS – MT

    KNS - Toán

KNS – TViệt

Comments