THÔNG TIN HỌC SINH

Trường có 5 khối lớp. mỗi khối có 2 lớp