Khối lớp 3- Năm 2013 - 2014

Lớp 3A có : 25 học sinh
Lớp 3B có : 25 học sinh

Comments